PRIVACY VERKLARING

Privacyverklaring:

Op deze pagina vindt u de disclaimer van de Stichting Wijkbus Hoogvliet – Pernis, zoals deze beschikbaar is gesteld door de Stichting Wijkbus Hoogvliet – Pernis. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website, telefonisch contact met ons opneemt, zich bij ons aanmeldt als lid of vrijwilliger dan registreren wij persoonsgegevens van u. Wij zijn zorgvuldig met de verwerking en beveiliging van uw persoonsgegevens. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We maken u in deze privacyverklaring duidelijk welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. Wij leggen u ook uit hoe u uw gegevens kunt inzien, laten wijzigen of laten verwijderen. Wij vinden het belangrijk dat u hier goed van op de hoogte bent en adviseren u deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Stichting Wijkbus Hoogvliet-Pernis en privacy:
Stichting Wijkbus Hoogvliet-Pernis is een stichting zonder winstoogmerk. Ze werkt voor de bewoners van de Rotterdamse wijken Hoogvliet en Pernis, in het bijzonder voor de senioren en mensen met een beperking. Het aanbod van de stichting bestaat uit het aanbieden van vervoersdiensten, voornamelijk binnen de eigen wijken, maar ook naar de Rotterdamse en Spijkenisse ziekenhuizen.

Daarbij verwerkt onze organisatie privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving.

Dat betekent dat wij:
duidelijk aangeven voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij uw persoonsgegevens opvragen en via deze privacyverklaring.
U eerst vragen om nadrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.
Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer opvragen dan noodzakelijk is, dan doen wij dat alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Wij leggen u in dat geval helder uit waarom wij deze aanvullende gegevens opvragen.
Uw gegevens niet doorgeven aan andere partijen, tenzij dat nodig is om onze diensten te kunnen leveren of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.
Wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met andere partijen om er onder andere voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.
Gebruik van persoonsgegevens.
Om van onze dienstverlening gebruik te kunnen maken levert u ons bepaalde gegevens. De gegevens die wij u vragen zijn o.a.:
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Geslacht
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer
Of u ook gebruik maakt van een andere vervoersdienst.

Doeleinden:
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:
Om u de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van onze vervoersdienst.
Om u één of meerdere keren per jaar te kunnen aanschrijven met informatie over de Wijkbusorganisatie en/of contributiebetalingen.
Om u te kunnen benaderen over door u bestelde ritten (wijzigingen, vertragingen e.d.)
Om uw jaarcontributiebetalingen te kunnen incasseren (indien u ons daartoe toestemming heeft gegeven).
Voor geanonimiseerde statistiekgegevens voor de gemeente Rotterdam in verband met het ontvangen van subsidie op de ritprijs.

Verstrekking aan derden:
Wij geven de door u verstrekte gegevens zonder uw nadrukkelijke toestemming niet door aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht is. Wel gebruiken wij uw naam en bankrekeningnummer voor het jaarlijks incasseren van de jaarcontributie.

Beveiligen en bewaren:
Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen speciaal bevoegde personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens is afgeschermd en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
We bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. We hanteren een standaard bewaartermijn van 2 jaar. Dat wil zeggen dat wij uw gegevens 2 jaar nadat het lidmaatschap is afgelopen zullen verwijderen dan wel vernietigen. Wanneer wettelijk een andere bewaartermijn geldt, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

Wijzigingen in deze privacyverklaring:
Wij kunnen deze privacyverklaring indien nodig wijzigen. Indien wij dit doen zullen wij dit kenbaar maken.
Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van uw gegevens.
U heeft recht op inzage, correctie, wijziging of verwijdering van uw gegevens. Indien dit voor u van toepassing is vragen wij u contact met ons op te nemen.
Om daarbij misbruik te voorkomen verzoeken wij u verzoeken in dit kader schriftelijk in te dienen vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Op deze kopie kunt u uw pasfoto en BSN-nummer onherkenbaar maken.
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, wijziging en/of verwijdering bij ons indient, zorgen wij er voor dat uw verzoek binnen 4 weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, zullen we u daarvan op de hoogte brengen.

Autoriteit Persoonsgegevens:
Wij maken u er op attent dat u in alle voorkomende gevallen, waarbij u klachten heeft over onze wijze van verwerking van persoonsgegevens, het recht heeft om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Inwerkingtreding

Intellectueel eigendom:
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Wijkbus Hoogvliet – Pernis is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Wijkbus Hoogvliet – Pernis.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Stichting Wijkbus Hoogvliet – Pernis te mogen claimen of te veronderstellen.

Wijkbus Hoogvliet – Pernis streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Stichting Wijkbus Hoogvliet – Pernis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen:

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Stichting Wijkbus Hoogvliet – Pernis op deze pagina.

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 1 september 2018.
Ook in 2023 rijdt de Wijkbus weer op tijd!

Inhoud is beveiligd.